Algemene Voorwaarden

Welkom bij de Dormer Pramet web pagina en e-commerce systeem (de “Web Pagina”).

Algemeen

Deze algemene voorwaarden en condities zijn van toepassing tussen Sandvik Benelux B.V., divisie Dormer Pramet, ’s Gravelandseweg 401, 3125 BJ Schiedam, Nederland,

info.nl@dormerpramet.com (”Dormer Pramet”) en haar werkmaatschappijen in de EU, en gebruikers van de Web Pagina’s als onder benoemd.

De condities genoemd in Sectie A onder (de ”Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing tussen Dormer Pramet en alle gebruikers van de Web Pagina.

Aankopen van producten via de Web Pagina’s, de condities genoemd in Sectie B onder (de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing als aanvulling op de

Gebruiksvoorwaarden.

De term ”Algemene Condities” refereert gezamenlijk aan de Gebruiksvoorwaarden en de Verkoopvoorwaarden.

 

A. Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruikers

Gebruikers kunnen verschillende toegangsrechten hebben tot de Web Pagina. Zo kunnen bepaalde gebruikers alleen toegang hebben tot informatie op de Web Pagina, terwijl andere gebruikers die een Dormer Pramet account bezitten, toegang krijgen om producten te kopen via de Web Pagina. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers, ongeacht hun niveau van toegangsrechten.

 

2. Toegang tot de Web Pagina en informatie op de Web Pagina

Doelstelling van Dormer Pramet is om een toegankelijke Web Pagina te hebben zonder storingen, en dat de overdracht van informatie van en naar de Web Pagina vrij

is van fouten. Echter, Dormer Pramet geeft geen enkele garanties op dit punt. Dus van tijd tot tijd kan de Web Pagina mogelijk niet beschikbaar zijn of onderworpen

zijn aan beperkte toegang als gevolg van geplande of ongeplande downtime, reparaties, onderhoud, updates of in verband met de lancering van nieuwe functionaliteiten,

diensten en dergelijke. Dormer Pramet heeft tot doel de beperkte toegang van de Web Pagina en de downtime te beperken.

Het is de ambitie van Dormer Pramet om de informatie op de Web Pagina accuraat en up-to-date te houden, maar Dormer Pramet kan niet garanderen dat de

informatie compleet, accuraat en up-to-date is. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie op de Web Pagina, zoals prijzen en beschikbaarheid van producten

voor levering, onderhevig is aan voortdurende veranderingen. Dus Dormer Pramet is niet aansprakelijk voor enige schade of verstoring als gevolg, veroorzaakt door

virussen, wormen en/of andere schadelijke software die wordt overgebracht door het gebruik van de Web Pagina.

Op de Web Pagina, kunnen externe links naar andere webpagina’s en bronnen getoond worden met informatie buiten deze Web Pagina. Dormer Pramet is niet

verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe webpagina’s of bronnen van informatie, en Dormer Pramet geeft geen ondersteuning, geen goedkeuring

en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en ander materiaal op of via deze Web Pagina’s en/of bronnen van informatie wordt getoond.

 

3. Gebruikers account en wachtwoord

Het wachtwoord gegenereerd tijdens het voor de eerste keer aanmelden op de Web Pagina is uniek en moet vertrouwelijk worden behandeld. De rechten

van deze gebruikers account mogen niet worden overgedragen.

Het wachtwoord zal nooit worden verstrekt aan een onbevoegde person of op schrift worden gesteld, zodanig dat een onbevoegd persoon misleidend kan zijn voor

Dormer Pramet zijnde de gebruiker. De gebruiker verbindt zich ertoe alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om onrechtmatige overdracht van het

wachtwoord van de gebruiker te voorkomen, de gebruiker neemt de volledige aansprakelijkheid voor alle activiteiten op de Web Pagina van de gebruiker. Verder verbindt

de gebruiker zich ertoe Dormer Pramet te vrijwaren van alle claims tegen Dormer Pramet, ongeacht de aard, als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het

wachtwoord van de gebruiker. De gebruiker zal Dormer Pramet onmiddellijk op de hoogte brengen van ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord van de gebruiker

en/of verdenking dat een onbevoegd persoon toegang tot het wachtwoord heeft verkregen of bij het plaatsvinden van een andere situatie waarin het risico bestaat dat de

voorwaarden voor het gebruik van de Web Pagina kan worden misbruikt of overtreden.

 

4. Ongeoorloofd gebruik

Als de Web Pagina en/of het wachtwoord van de gebruiker is/zijn gebruikt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, is Dormer Pramet bevoegd om de toegang van

de gebruiker tot de Web Pagina onmiddellijk te beëindigen, met betrekking tot Klanten, onmiddellijk te stoppen met de leveringen van geplaatste orders.

 

5. Gegevensbescherming en cookies

5.1 Gegevensbescherming

De data beheerder binnen de betekenis van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Sandvik Benelux B.V., Divisie Dormer Pramet, ‘s Gravelandseweg 401, 3125 BJ

Schiedam.

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens heeft vooral betrekking op de door de gebruiker vrijwillig overgedragen gegevens bij de registratie van

een gebruikersaccount of die zijn geregistreerd bij de aankoop van producten via de Web Pagina. Dormer Pramet verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke

gegevens van de gebruiker ten behoeve van het beheer van de klantrelatie, de administratie en nakoming van afspraken over aankopen via de Web Pagina of voor het

vervullen van andere voorwaarden zoals uiteengezet door de toepasbare wet- en regelgeving, maar ook om informatie in de vorm van reclame van producten en diensten

van Dormer Pramet, Sandvik Group en geselecteerde partners aan te bieden. Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door andere bedrijven binnen de

Sandvik Group en door meewerkende ondernemingen ten behoeve van Dormer Pramet in landen zowel binnen als buiten de EU en/of EEG.

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden stemt de gebruiker in met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens. Bovendien stemt

de gebruiker in met de verzameling, verwerking en/of gebruik voor de genoemde doeleinden ook door andere bedrijven van de Sandvik Group en door

meewerkende ondernemingen ten behoeve van Dormer Pramet in landen zowel binnen als buiten de EU en/of EEG. De gegevens worden

doorgegeven aan de laatste voor dat specifieke doel.

Als de gebruiker informatie wenst met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Dormer Pramet, herkomst van persoonlijke gegevens, de

ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn doorgegeven en/of opgeslagen en heeft de gebruiker heeft het recht om dergelijke informatie

kosteloos op te vragen. Een dergelijk verzoek, evenals verzoeken om correctie van persoonsgegevens die worden verwerkt door Dormer Pramet, moet worden

verzocht aan Dormer Pramet op het onderstaande adres:

 

Sandvik Benelux B.V.

‘s Gravelandseweg 401

3125 BJ Schiedam

Nederland

Email: info.nl@dormerpramet.com

 

5.2 Cookies

De Web Pagina maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die wordt opgeslagen op de Web Pagina en opgeslagen op de gebruikers

webbrowser. Een cookie bevat informatie die nodig is voor de Web Pagina om te communiceren met de webbrowser en om het aanpassen van de inhoud te

vergemakkelijken via de Web Pagina.

Er zijn twee soorten cookies: sessie cookies en permanente cookies. Sessie cookies worden verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit en worden dus niet opgeslagen. Permanente cookies worden mogelijk opgeslagen op de computer van de gebruiker voor een langere periode.

De Web Pagina gebruikt zowel sessie cookies en permanente cookies om ervoor te zorgen dat de gebruiker zich heeft aangemeld op de web pagina en om te voorkomen

dat de gebruiker opnieuw dient in te loggen op elke nieuwe Web Pagina die wordt bezocht. Verder worden cookies gebruikt om producten in de ‘winkelwagen’ van de

gebruiker bij te houden. Cookies worden ook gebruikt om Dormer Pramet diensten en relevante reclame aan de gebruiker aan te bieden om de dienstverlening aan de

voorkeuren van de gebruiker, die de toegangsrechten heeft, aan te passen.

Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de gebruiker dat cookies worden gebruikt zoals hierboven beschreven. Indien de gebruiker niet langer

cookies aanvaardt, kunnen de instellingen op de webbrowser van de computer worden ingesteld zodat elke keer automatisch wordt gewaarschuwd indien een verzoek

wordt gedaan om cookies op te slaan. Cookies welke zijn opgeslagen kunnen worden verwijderd door middel van de webbrowser. Voor meer informatie, zie de

webbrowser help-sectie. De Web Pagina kan gebruikt worden zonder cookies te accepteren, maar slechts met beperkte functionaliteit.

 

6. Vertrouwelijke Informatie

Alle informatie die ter beschikking wordt gesteld door Dormer Pramet op de Web Pagina of welke op andere wijze in overeenstemming is met deze Algemene

Voorwaarden is “Dormer Pramet Vertrouwelijke Informatie”. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Dormer Pramet Vertrouwelijke Informatie alleen te gebruiken

in verband met het gebruik van de Web Pagina, en niet over te dragen of anderszins Dormer Pramet Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken aan derden.

 

7. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp en de structuur van de Web Pagina, maar ook informatie en inhoud op de Web Pagina, zijn eigendom

van Dormer Pramet (of van een derde partij). Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden opgevat als een overdracht van, of verlening van vergunning om, een

auteursrecht, handelsmerk, design, know-how of andere geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendom.

 

8. Onderscheidende clausule

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst, noch een bepaling opgenomen in deze overeenkomst in de toekomst, zijn of ongeldig worden of niet afdwingbaar zijn, zal

de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst daardoor niet worden aangetast. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling die, voor

zover wettelijk toegestaan, zo dicht mogelijk bij de economische bedoeling staan en het doel van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling tegengaan.

 

9. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Dormer Pramet behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de informatie en inhoud op de Web Pagina met inbegrip van deze algemene voorwaarden te

wijzigen. Als Dormer Pramet wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden verstrekt, moet de gebruiker akkoord gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden om

toegang tot de Web Pagina te verkrijgen.

 

B. VERKOOPVOORWAARDEN VOOR VERKOOP VIA DE WEB PAGINA

1. Klanten

Alleen klanten van Dormer Pramet welke zijn geregistreerd in het Dormer Pramet klantenbestand (iedere “klant”) kan kopen via de Web Pagina.

Alleen zakelijke klanten (geen consumenten) kunnen kopen via de Web Pagina.

Na registratie van de gebruikersaccount van de klant, geeft de klant aan de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Na deze aanvaarding, zullen de

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op elke bestelling die de klant plaatst via de Web Pagina. Sectie A. 9 is tevens van toepassing op alle wijzigingen van de algemene Voorwaarden

 

2. Gebruik van de Gebruikersaccount

De Klant mag één of meer Gebruikers op de Web Pagina registreren. Dormer Pramet zal elke Gebruiker een gebruikersaccount en wachtwoord toekennen.

Elke gebruiker die zich aanmeldt op de Web Pagina met behulp van zijn Klant wachtwoord treedt op namens de Klant en de Klant verklaart en garandeert aan Dormer Pramet dat elke gebruiker bevoegd is om van de Klant gebruikersaccount(s) en de Web Pagina gebruik te mogen maken op de Dormer Pramet rekening van de

Klant. Het gebruik van het wachtwoord wordt beschouwd als een garantie voor, en de bevestiging van de gebruiker, om de Klant te vertegenwoordigen. Het wachtwoord

wordt geacht als zijnde de handtekening van de Klant om deze te vertegenwoordigen in het gebruik van de Web Pagina, waarop Dormer Pramet zich, zonder verder

onderzoek te verrichten, mag beroepen.

 

3. Leveringsvoorwaarden

De bijgevoegde Algemene Voorwaarden en Verkoopcondities van Sandvik Benelux B.V. en haar werkmaatschappijen in de EU, de condities genoemd in Sectie C (de

”Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op de levering van producten gekocht via de Web Pagina, tenzij anders is overeengekomen in een separate geldige

overeenkomst tussen Dormer Pramet en de Klant.

 

4. Uitzondering

In het geval van tegenstrijdige bepalingen tussen de Leveringsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden (met uitzondering van de Leveringsvoorwaarden zelf) en/of

eventuele afzonderlijke overeenkomst tussen Dormer Pramet en de Klant, is de volgende rangorde van toepassing:

(i) Afzonderlijke overeenkomst tussen Dormer Pramet en de Klant,

(ii) deze Algemene Voorwaarden,

(iii) de Leveringsvoorwaarden.

 

5. Zakelijke Klanten

De Web Pagina is alleen toegankelijk voor de verkoop van producten aan zakelijke klanten. Consumenten worden doorverwezen naar Distributors van Dormer Pramet

(een lijst van deze Distributors is beschikbaar op de Dormer Pramet web pagina, www.dormerpramet.nl).

 

6. Orders en opdrachtbevestigingen

Een order geplaatst via de Web Pagina is bindend voor de Klant. Dormer Pramet behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. De Klant is zich ervan

bewust dat het systeem van de Web Pagina online informatie zal sturen naar het Dormer Pramet order management systeem en dat geldige informatie is aangeleverd

door de Klant ten tijde van de plaatsing van de opdracht. Mogelijk is dat de verschafte informatie kan veranderen tussen plaatsing van de opdracht en levering.

Daarnaast kan de gebruikersaccount van de Klant onderwerp zijn van restricties in relatie tot kredietlimieten en/of hoeveelheid van opdrachten. Elke opdracht in relatie

tot dergelijke limieten zal worden geweigerd door Dormer Pramet.

Dormer Pramet heeft de doelstelling om te voldoen aan de levertijd die de klant heeft aangegeven ten tijde van de plaatsing van de opdracht. Echter, Dormer Pramet behoudt zich het recht voor om de levertijd aan te passen voor de gehele of een gedeelte van de opdracht. Indien een Klant dit niet kan accepteren, vanwege

de aanpassing van de levertermijn, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren met betrekking tot het vertraagde deel. Annuleringen moeten worden aangemeld

zonder onnodige vertraging. Dit recht tot annuleren is het enige en uitsluitende rechtsmiddel van de Klant als gevolg van de vertraging.

 

7. Gebruik van de producten

De Klant is op de hoogte dat de producten welke door Dormer Pramet zijn verkocht via de Web Pagina mogelijk high speed steel (HSS), volhardmetaal, keramiek,

PCD, CBN en andere legeringen kan bevatten. Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, legt Dormer Pramet veel inspanningen in het ontwerpen van veilige producten met

het doel om risico's voor de gezondheid en goederen bij gebruik te vermijden. De Klant verbindt zich ertoe een product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en

altijd te voldoen aan de geldende aanbevelingen en instructies (voorzien van product brochures, beschrijvingen, catalogi of iets vergelijkbaar).

 

8. Retouren

De Klant heeft het recht om voorraad producten te retourneren binnen het Dormer Pramet assortiment, zonder beschadigingen en ten laatste binnen een jaar na

levering. De producten moeten ongebruikt zijn in een onbeschadigde orginele verpakking en voorzien zijn van een onbeschadigd label, als ook aan het huidige ontwerp

voldoen van de verpakking ten tijde van retournering.

Dormer Pramet houdt de volgende restricties aan bij retournering, gecalculeerd op basis van de leveringsdatum:

– Tot 2 maanden: - 15 % van de netto prijs

– 2-12 maanden: - 25 % van de netto prijs

Indien de Klant producten terug wil sturen welke voldoen aan bovenstaande voorwaarden, dient de KIant contact op te nemen met Dormer Pramet - Customer Service

voor informatie als afleveradres en andere details.

 

9. Export

De Klant is op de hoogte dat Dormer Pramet producten export-restricties kunnen hebben volgens wettelijke regels binnen de EU, de USA en in het land waarheen het

product is geleverd of waar het is ingezet. De Klant houdt zich van tijd tot tijd aan de nationale en internationale export/controle afspraken zoals van toepassing.

 

C. ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERKOOP CONDITIES VAN SANDVIK BENELUX B.V. EN HAAR WERKMAATSCHAPPIJEN IN DE EU (“Leveringsvoorwaarden”)

1. Definities

Verkoper: Sandvik Benelux B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, de aanbieder, de uitvoerder;

Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de aspirant-koper, de aspirant- opdrachtgever;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

 

2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van

derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden,

ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden van toepassing.

 

3. Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de

orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke

levering af magazijn verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper;

3.4 Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkoper’s bevestiging bindend;

3.5 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.6 Bij orders onder de € 100,00 door Dormer Pramet van verkoper worden steeds de behandelings-/administratiekosten in rekening gebracht

van € 10,00, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.7 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/internetsite/prijslijsten gelden in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, tenzij partijen uitdrukkelijk anders

zijn overeengekomen;

3.8 Kortingen, aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of

kostprijs verhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;
3.10 Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.11 Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen.

3.12 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden;

3.13 Indien een goed niet meer leverbaar is, is verkoper niet gehouden te leveren of in verband hiermede aan koper enige schadevergoeding te betalen.

3.14 Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor uitleg van

Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een

en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de tussen

partijen overeen-gekomen bepalingen;

4.2 Verkoper stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en

maatvoering, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn;

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.5 Indien koper de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper aansprakelijk

voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.6 Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, maatvoering en goedkeuringen, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen;

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende

schade en kosten door koper te worden vergoed;

4.8 Indien door verkoper of door verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper

aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9 Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te treffen en dient zelf toezicht te houden op het werk;

4.10 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper

toerekenbaar is.

 

5. Levering

5.1 Levering geschiedt DAP aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper

opgegeven afleveradres van koper;

5.2 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders

zijn overeengekomen;

5.3 Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens

de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de goederen

op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de goederen aan een ander te verkopen. Indien

zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de goederen te vernietigen. De schade die verkoper bij niet afname, doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van koper

en zal derhalve minimaal de factuurwaarde bedragen;

5.5 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te

gunnen;

5.6 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter

beschikking heeft gesteld;

5.7 Verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht deelleveringen te

aanvaarden.

 

6. Modellen, afbeeldingen

6.1 De in de aanbieding/advertenties/internetsite/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als

aanduiding getoond;

6.2 Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te

leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

 

7. Onderzoek, reclames

7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het

geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten of zichtbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper

te worden gemeld;

7.2 Klachten over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

7.3 Klachten terzake niet zichtbare gebreken die op het moment van levering onmogelijk konden worden ontdekt, moeten binnen 10 werkdagen na de datum van

ontdekking, althans binnen 1 jaar na levering, schriftelijk bij verkoper worden ingediend;

7.4 Na het verstrijken van de klachtentermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd en geldt het geleverde als onherroepelijk en

onvoorwaardelijk door koper aanvaard;

7.5 Indien een klacht tijdig wordt ingediend, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst koper gebrekkige goederen te retourneren,
dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen DAP verzonden te worden in onbeschadigde staat en

originele verpakking middels een retourformulier;

7.6 Indien verkoper instemt met een retourzending, is verkoper gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

7.7 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige klacht of recht geven op enige schadevergoeding: - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst

vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

7.8 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper opnieuw leveren of het gebrek herstellen. Verkoper is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in

artikel "Aansprakelijkheid" bepaalde.

 

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen

na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk partijen anders zijn overeengekomen, zonder dat koper recht heeft op enige korting

of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2 Indien de koper in gebreke blijft de volledige betaling te voldoen op de vervaldag, is de koper van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een

vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend tot aan de datum van gehele

betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand saldo.

8.3 Bij niet tijdige en of niet volledige betaling is koper verplicht om op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan het vestigen van vervangende zekerheid,

waaronder het vestigen van een (stil) pandrecht op door verkoper aan te wijzen (roerende) goederen.

8.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,

onder curatele-stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de

vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

8.5 Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan

sprake is zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en

de lopende rente.

 

9. Incassokosten

9.1 Indien de koper in gebreke blijft zijn betaling tijdig te voldoen, zijn alle hieraan verbonden of hieruit voortvloeiende (incasso)kosten integraal te zijne laste. In geval

tot gerechtelijke invordering dient te worden overgegaan, zijn ook alle gerechtelijke en uitvoeringskosten, zo ook de kosten van juridische bijstand (= advocatenkosten)

ten laste van de koper.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geëtiketteerd en geïdentificeerd als verkoper’s eigendom

op te slaan;

10.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de EU of op enige

andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper

zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in

de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

10.5 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.6 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare

toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug

te nemen.

 

11. Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

• na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet

volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten

voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

• koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

11.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

12. Annulering

12.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, is de verkoper

gerechtigd maximaal 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige

schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

12.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden, indien dit vooraf besproken is en door verkoper akkoord bevonden is;

12.3 Speciaal voor koper aangemaakte en/of ingekochte goederen kunnen niet geannuleerd worden;


13. Garantie

13.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de fabrikant zijn aangegeven;

13.2 Deze garantie is beperkt tot:

- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van te hoge of te lage druk, te hoge of te lage temperaturen, slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q.

ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag; - leveringen aan kopers binnen de EU; - tot vervanging van het goed;

- 1 jaar na levering tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Deze garantie vervalt:

- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;

- bij gebruik voor een ander doel dan vooraf is aangegeven;

- bij gebruik en onderhoud niet conform de gebruiksvoorschriften;

- bij onzorgvuldig en ondeskundig gebruik;

- indien de goederen langer dan 1 jaar zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

- indien koper niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van een gebrek, verkoper in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken.

13.4 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;

13.5 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door verkoper te leveren goederen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De garantieverplichting van

verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk en schriftelijk gemaakte kwaliteitsbedingen dan wel zodanig overeengekomen kwaliteitsnormen;

13.6 In prijs gereduceerde goederen vallen buiten de garantie;

13.7 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te

verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie;

14.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de

overeenkomst;

14.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde;

14.5 Indien de overeenkomst zaken betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken, is verkoper’s verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot

datgene waarvoor verkoper’s leverancier jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is;

14.6 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper

toerekenbaar is;

14.7 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van het goed, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor het goed bestemd is, is verkoper

nimmer aansprakelijk;

14.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten

en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.9 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte

niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

14.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

van verkoper of zijn ondergeschikten.

 

15. Risico-overgang/vervoer

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper

juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

 

16. Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun

rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of

tijdig na te komen. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan in het bedrijf van verkoper, werkstakingen in

het bedrijf van verkoper, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkoper’s bedrijf naar koper

wordt bemoeilijkt of belemmerd, vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper, diefstal, brand, import- en exportbelemmeringen, stroomstoringen

worden daaronder begrepen;

16.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis

had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee

maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

17. Auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de

Auteurswet en het intellectueeleigendomsrecht;
17.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper,

ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt

en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij

uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

18. Export

18.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen verkoper en koper is overeengekomen, dienen alle exporttransacties DAP adres koper te geschieden.

18.2 Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven

geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;

18.3 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de goederen in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, hij voor dergelijke

stukken zal zorgdragen.

 

19. Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

20. Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht

het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

22. Deponering voorwaarden

22.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op 5 oktober 2015 onder nummer 24214689.