VAN:  SANDVIK BENELUX B.V. en haar werkmaatschappijen (Sandvik Benelux B.V., Belgian branch in België) in de EU.

Artikel 1 Definities

Verkoper           : Sandvik Benelux B.V., en/of haar werkmaatschappij(en) de gebruiker van de algemene voorwaarden, de aanbieder, de uitvoerder;
Koper                : de wederpartij van verkoper, de afnemer, de aspirant-koper, de aspirant- opdrachtgever;
Overeenkomst  : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1    De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst, alsmede voor iedere overige rechtsverhouding tussen verkoper en koper voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4    Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5    Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1    Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2    Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3    Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper; het bepaalde in artikel 6:227 b lid 1 BW en het bepaalde in artikel 6:227 c BW zijn niet van toepassing;

3.4    Bij verschil tussen de bestelling van koper en de schriftelijke bevestiging van verkoper is uitsluitend verkopers bevestiging bindend;

3.5    Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke klacht binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.6    Bij orders onder de € 150,00 worden steeds de behandelings-/administratiekosten in rekening gebracht van maximaal € 20,00, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.7   De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/internetsite/prijslijsten gelden in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.8    Kortingen, aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.9    Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een Btw-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhoging van meer dan 5% heeft plaatsgevonden;

3.10  Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.11  Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen.

3.12  Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden;

3.13  Indien een goed niet meer leverbaar is, is verkoper niet gehouden te leveren of in verband hiermede aan koper enige schadevergoeding te betalen.

3.14  Verkoper is gerechtigd om een toeslag in rekening te brengen voor orders die worden geplaatst via de telefoon, fax of e-mail of op andere wijze waarbij verkoper handmatig de order dient in te voeren. 

3.15  Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, een en ander voor zover deze niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1    Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, eén en ander op grond van de tussen partijen overeen- gekomen bepalingen;

4.2    Verkoper stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en maatvoering, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn;

4.4    Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.5    Indien koper de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is koper aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.6    Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, maatvoering en goedkeuringen, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt, heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen;

4.7    Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed;

4.8    Indien door verkoper of door verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.9    Koper dient zelf veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te treffen en dient zelf toezicht te houden op het werk;

4.10  Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

5.1     Levering geschiedt DAP (Incoterms 2020) aan het adres van koper, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper;

5.2    Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.3    Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.4    Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de goederen aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de goederen te vernietigen. De schade die verkoper bij niet afname, doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van koper en zal derhalve minimaal de factuurwaarde bedragen;

5.5    Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

5.6    Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeen- komst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

5.7    Verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel- leveringen afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht deel-leveringen te aanvaarden.

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen

6.1    De in de aanbieding/advertenties/internetsite/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2    Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen ervan uit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren goed daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, klachten

7.1    Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten of zichtbare gebreken dienen per omgaande schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.;

7.2    Klachten over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

7.3    Klachten terzake niet zichtbare gebreken die op het moment van levering onmogelijk konden worden ontdekt, moeten binnen 3 werkdagen na de datum van ontdekking, althans binnen 1 jaar na levering, schriftelijk bij verkoper worden ingediend;

7.4    Na het verstrijken van de klachtentermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd en geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard;

7.5    Indien een klacht tijdig wordt ingediend, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst koper gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen DAP verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

7.6    Indien verkoper instemt met een retourzending, is verkoper gerechtigd hiervoor behan- delingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

7.7    De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige klacht of recht geven op enige schadevergoeding:
– de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;

7.8    Indien een klacht gegrond is, zal verkoper opnieuw leveren of het gebrek herstellen. Verkoper is in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel  8 Betaling

8.1    Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij schriftelijk partijen anders zijn overeengekomen, zonder dat koper recht heeft op enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

8.2    Indien de koper in gebreke blijft de volledige betaling te voldoen op de vervaldag, is de koper van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend tot aan de datum van gehele betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaand saldo.

8.3    Bij niet tijdige en of niet volledige betaling is koper verplicht om op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan het vestigen van vervangende zekerheid, waaronder het vestigen van een (stil) pandrecht op door verkoper aan te wijzen (roerende) goederen.

8.4    In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatele- stelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

8.5    Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.6    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel  9 Incassokosten

9.1    Indien de koper in gebreke blijft zijn betaling tijdig te voldoen, zijn alle hieraan verbonden of hieruit voortvloeiende (incasso)kosten integraal te zijne laste. In geval tot gerechtelijke invordering dient te worden overgegaan, zijn ook alle gerechtelijke en uitvoeringskosten, zo ook de kosten van juridische bijstand (= advocatenkosten) ten laste van de koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1  Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geëtiketteerd en geïdentificeerd als verkopers eigendom op te slaan;

10.2  Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de EU of op enige andere wijze te bezwaren of te integreren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.4  Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde goederen en komen toe aan verkoper;

10.5  Door verkoper geleverde goederen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

10.6  Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die goederen mede terug te nemen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1  Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–     koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
–     na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
–     koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

11.2  Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig- heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4  Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1  Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, is de verkoper gerechtigd maximaal 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

12.2  Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden, indien dit vooraf besproken is en door verkoper akkoord bevonden is;

12.3  Speciaal voor koper aangemaakte en/of ingekochte goederen kunnen niet geannuleerd worden;

Artikel 13 Garantie

13.1  De door verkoper geleverde goederen voldoen aan de eisen en specificaties welke door de fabrikant zijn aangegeven;

13.2  Deze garantie is beperkt tot:
–  productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van te hoge of te lage druk, te hoge of te lage temperaturen, slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
–   leveringen aan kopers binnen de EU;
–   tot vervanging van het goed;
–   1 jaar na levering tenzij anders is overeengekomen.

13.3  Deze garantie vervalt:
–   bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;
–   bij gebruik voor een ander doel dan vooraf is aangegeven;
–   bij gebruik en onderhoud niet conform de gebruiksvoorschriften;
–   bij onzorgvuldig en ondeskundig gebruik;
–   indien de goederen langer dan 1 jaar zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
–   indien koper niet binnen 10 werkdagen na ontdekking van een gebrek, verkoper in de gelegenheid heeft gesteld het gebrek te onderzoeken.

13.4  De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;

13.5  Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van de door verkoper te leveren goederen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De garantieverplichting van verkoper strekt zich nimmer verder uit dan tot de uitdrukkelijk en schriftelijk gemaakte kwaliteitsbedingen dan wel zodanig overeengekomen kwaliteitsnormen;

13.6  In prijs gereduceerde goederen vallen buiten de garantie;

13.7  Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1  Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.3  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in het goed, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

14.4  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van het goed ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde;

14.5  Indien de overeenkomst goederen betreft die verkoper van derden betrekt of heeft betrokken, is verkopers verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkopers leverancier jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is;

14.6  Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

14.7  Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van het goed, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor het goed bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;

14.8  Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.9  Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

14.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang/vervoer

15.1  Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

Artikel 16 Overmacht

16.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan in het bedrijf van verkoper, werkstakingen in het bedrijf van verkoper, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, waardoor het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd, vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper, diefstal, brand, import- en exportbelemmeringen, pandemieën, stroomstoringen worden daaronder begrepen;

16.3  Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

16.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5  Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Auteursrechten

17.1  Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueeleigendomsrecht;

17.2  Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 18 Export

18.1  Tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen verkoper en koper is overeengekomen, dienen alle exporttransacties DAP adres koper (Incoterms 2020) te geschieden.

18.2  Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen;

18.3  Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de goederen in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, hij voor dergelijke stukken zal zorgdragen.

Artikel 19 Software

19.1  De navolgende bepalingen gelden indien en voor zover Verkoper software verkoopt, levert en installeert bij Koper. In geval van tegenstrijdigheid met de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de in dit genoemde artikel genoemde bepalingen.

19.2  Onder software wordt verstaan alle programmatuur, vastgelegd op formulieren, magnetische banden, internet en schijven en alle overige middelen waarop gegevens zijn of worden vastgelegd die worden geleverd door Verkoper.

19.3  Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, rente en schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van daden van nalatigheid van Koper, diens ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege Koper te werk zijn gesteld, onoordeelkundig gebruik van de door Verkoper geleverde producten of het verstrekken door Verkoper van onvolledige c.q. onjuiste informatie. Verkoper zal nimmer gehouden zijn geleden vertragings-, bedrijfs- en/of gevolgschade van een Koper te vergoeden.

19.4  Ter zake van door Verkoper geleverde software zijn slechts garantiebepalingen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met Verkoper zijn overeengekomen. Voor verkochte en geleverde software met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. De eventueel verleende garantieverplichting vervalt als de Koper zelf wijzigingen aanbrengt in, of reparaties verricht aan de geleverde software of laat verrichten of indien de geleverde software voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Verkoper op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

19.5  Onder levering van software wordt in deze voorwaarden verstaan het door Verkoper toekennen van een niet-exclusief gebruiksrecht aan Koper. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper niet toegestaan dit gebruiksrecht over te dragen aan een derde.

19.6  Koper erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper geleverde software, inclusief eventuele op verzoek van Koper door Verkoper aangebrachte wijzigingen daarin, uitsluitend toekomen aan Verkoper dan wel diens licentiegevers of toeleveranciers.

19.7  Koper erkent dat de door Verkoper geleverde auteursrechtelijk beschermd is en zal deze rechten respecteren.

19.8  Het is Koper uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Verkoper, om de door Verkoper ontworpen c.q. ontwikkelde software te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper de door Verkoper ontwikkelde software te kopiëren, te veranderen of te reproduceren. Het maken van één reservekopie van de software door Koper is toegestaan, mits deze uitsluitend wordt gebruikt ter bescherming van onvrijwillig bezit, verlies of beschadiging. Koper zal dezelfde verplichtingen opleggen aan tussenpersonen en/of afnemers. Verkoper kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van haar hiervoor bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daarin begrepen.

19.9  In geval van schending van het auteursrecht door de Koper ter zake van de door Verkoper ontworpen c.q. ontwikkelde software, zal Koper zonder nadere ingebrekestelling direct een opeisbare boete verschuldigd zijn aan Verkoper van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van verkoop op volledige schadevergoeding.

Artikel 20 Authentieke versie

20.1    Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 21 Geschillen

21.1    De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1    Op elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Deponering voorwaarden

23.1    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam op 8 december 2020 onder nummer 24214689.