Home Disclaimer

Disclaimer

Lees deze disclaimer a.u.b. voordat u deze website gebruikt (de “Site”).

Materiaal op de site wordt aangeboden door Divisie Dormer Pramet, onderdeel van Sandvik Benelux als dienstverlening aan haar klanten en mag uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt.

Door gebruik van de Site stemt u in met de volgende voorwaarden. Wanneer u hier niet mee instemt mag u de Site niet gebruiken.

Auteursrechtinformatie

De inhoud van de Site geldt het auteursrecht, jaar 2000 Sandvik AB; (publ) (of haar dochterondernemingen). Alle rechten voorbehouden.

De informatie op de Site, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, tekeningen, afbeeldingen, audio- en videoclips en software, is het eigendom van Sandvik en is beschermd door Zweedse en internationale copyright wetgeving. Ongeautoriseerd gebruik of distributie van materiaal op de Site kan het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten overtreden en is onderworpen aan civiele en strafrechtelijke sancties.

De Site of enig deel daar van mag niet, behalve daar waar anders is aangegeven, worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, opgeslagen of op enige andere wijze worden geëxploiteerd voor enig commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandvik. Wijzigingen aan de inhoud van de Site zijn uitdrukkelijk verboden.

U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren te voorkomen van het materiaal en te waarborgen dat alle medewerkers van uw organisatie, daar waar van toepassing, zich aan deze beperkingen houden.

De Site kan afbeeldingen bevatten waarvoor auteursrecht van toepassing is van de leveranciers van deze afbeeldingen.

Handelsmerkinformatie

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo’s en emblemen weergegeven op de site zijn het eigendom van Sandvik, haar dochterondernemingen, licentiehouders of joint venture partners.

De Sandvik handelsmerken, merknamen, bedrijfslogo’s en emblemen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de voorgaande schriftelijke toestemming van Sandvik.

Geen garanties

Informatie op de site wordt “as is” aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. In geen geval zal Sandvik aansprakelijk zijn naar enige partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig geburuik van de site, of op enige andere gelinkte website inclusief, zonder beperkingen, eventuele gedroven winsten, onderbreking in de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of data op uw systeem of anderzins, dat voortvloeit uit het gebruik, of het niet kunnen gebruiken van de informatie, zelfs al wordt Sandvik geïnformeerd over mogelijkheid van dergelijke schade. 

Sandvik geeft geen enkele garantie voor enige andere website die u kunt kiezen via de site. Dergelijke links worden voor u gemak aangeboden en betekenen niet dat Sandvik enige verantwoordelijkheden onderschrijft of aanvaardt voor het gebruik van dergelijke websites. Daarnaast is het uw taak om voorzorgsmaatregelen te nemen en te waarborgen wat u kiest voor uw gebruik vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke items.

Daarnaast geeft Sandvik geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, tekeningen, links of andere items op de Site. De informatie op de Site kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling. Echter, Sandvik doet geen toezeggingen over het bijwerken van de informatie of andere materialen op de site.

Bijdragen van gebruikers

Al het materiaal, informatie of andere communicatie die u verstuurt of post op de Site (“bijdragen”) zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk, niet exclusief, vrij van royalty’s, onherroepbaar, volledig sub licensable en niet uw eigendom. Sandvik heeft geen verplichtingen ten aanzien van Bijdragen.

Sandvik mag Bijdragen openbaar maken, kopiëren, distribueren, opnemen, wijzigen en op andere wijze gebruiken, samen met alle data, afbeeldingen, audio-clips, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen, voor enige en alle commerciële en niet commerciële doeleinden.

Wanneer u persoonlijke gegevens indient op de Site of op andere wijze aan Sandvik, dan stemt u daarmee in met het gebruik door Sandvik van dergelijke data met als doel het evalueren van uw informatie en het marketen van de Sandvik producten en diensten, inclusief een recht op overdracht van de data naar andere landen en het posten van informatie op het internet. Sandvik zal verantwoordelijk zijn onder Zweedse wetgeving voor dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens in geval van onjuiste data of andere problemen gerelateerd aan de persoonlijke gegevens.

Andere

Sandvik kan te allen tijde de voorwaarden van deze disclaimer herzien door deze te updaten. Daarnaast behoudt Sandvik het recht voor, geheel volgens eigen inzicht, de Site te bewaken en uit de lucht te halen op elk gewenst moment, zonder mededeling vooraf. Mocht enige voorwaarde, conditie of bepaling van deze disclaimer onwettig, ongeldig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar zijn, dan zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden, condities en bepalingen hierdoor op geen enkele manier worden beïnvloed of aangetast. .

Wanneer u vragen heeft over de bovenstaande disclaimer, kunt u altijd contact met ons op nemen.


Divisie Dormer Pramet, onderdeel van Sandvik Benelux

Van Nelleweg 1

NL-3044 BC, Nederland

Telefoon: +31 88 304 16 03

E-mail: info.nl@dormerpramet.com